Kjøpsbetingelser

 

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av funrides.no.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra funrides.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt i NOK ink. moms. Frakt er IKKE inkludert med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om endringer og at trykkfeil kan forekomme.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra funrides.nos side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Frakt
Etter Postens satser. Per 01.01.12 tilsvarer dette NOK 90,- per bestilling.

 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos funrides.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser bonsaibutikken.no eller funrides.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra funrides.no side.

 

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Gebyret er på NOK 100.

Reklamasjon
Før feil meldes til funrides.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik bonsaibutikken.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til funrides.no slik at funrides.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir funrides.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Før feil meldes til funrides.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik funrides.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til funrides.no slik at funrides.no kan iverksette tiltak for avhjelp.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir funrides.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Retur
Før varen returneres skal kunden kontakte funrides.no på
post@funrides.no for instruksjoner om forsendelsesmåte. Varer som sendes i postoppkrav blir ikke hentet. Avsender har ansvar for at forsendelsen pakkes forsvarlig.

Returvarer sendes til:
Haagensen Bonsai
Christian Schous vei 7a
0588 Oslo

 

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Her finner du
angrerettskjema.

 

Ekstraordinære forhold
funrides.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis funrides.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor funrides.no kontroll, og som funrides.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
funrides.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra funrides.nos side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Force majeur
Er funrides.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er bonsaibutikken.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister
Begge parter plikter å gjøre det ytterste for å løse eventuelle tvister på en slik måte at alle innvolverte i høyest mulig grad er fornøyd med løsningen.

Lovverket.
Begge parter plikter å rette seg etter
E-handelsloven (LOV 2003-05-23 nr 35: Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

 

Ansvarsfraskrivelse
Advarsel! 
All bruk av utstyr skjer på eget ansvar.

Har du spørsmål i forbindelse med funrides.nos betingelser kan du kontakte oss på post@funrides.no

 

 

 

funride.no © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

funrides.no